Introduction to EMDR Therapy and Stabilization Techniques – Thai Course (June 28-30, 2017)

สำเร็จไปกับอีกหนึ่งกิจกรรม และความก้าวหน้าจากการเรียนรู้เรื่อง Introduction to EMDR Therapy and Stabilization Techniques ของผู้สนใจ งานนี้มี EMDR Trainers เป็นผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยของเราเอง มาช่วยฝึกเทคนิคการใช้ Stabilization

Loading