คณะกรรมการสมาคม EMDR Thailand

คณะกรรมการของสมาคม (จดทะเบียนเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) ประกอบด้วย

  1. นางสาวปริชวัน   จันทร์ศิริ             นายกสมาคม
  2. นายสมบัติ           ตาปัญญา           อุปนายกสมาคม
  3. นางสาวอมรรัตน์ คงชุบ                 กรรมการและปฏิคม
  4. นางสุพรรณี         เกกินะ               กรรมการและนายทะเบียน
  5. นางสาวพยงค์ศรี ขันธิกุล              กรรมการและประชาสัมพันธ์
  6. นายมฤษฏ์           แก้วจินดา          กรรมการและเหรัญญิก
  7. นางนวนันท์         ปิยะวัฒน์กูล       กรรมการและเลขานุการ

Loading